شفاف سازیشوراها و کمیته های تخصصیآیین نامه و دستورالعمل تشکیل کمیته ها و شوراها

 ردیف قانون
 عنوان
 شماره
 تاریخ
 فایل پیوستی قانون
 1  شیوه نامه
  شیوه نامه صدور مجوز ساخت فیلم بلند ویدئویی
     دریافت فایل
 2 بخشنامه
 راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس)
در محیط های کاری
     دریافت فایل
 3 بخشنامه 
 بخشنامه نوبت کاری کارکنان بعلت شیوع ویروس کرونا
 1235 99/5/1
 دریافت فایل
 4 بخشنامه  
 راهنمای بهداشت شغلی ویژۀ پیشگیری از بیماری کووید- 19 در محیط کار      دریافت فایل 
 5 بخشنامه
 مقابله با بیماری کرونا
 100/94  99/1/12 دریافت فایل
 6 بخشنامه 
 مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با کوید 19 (ویروس کرونا)     دریافت فایل