شفاف سازیاهداف و برنامه های توسعهعملکرد هزینه ایی شش ماهه اول سال 99

 

عملکرد هزینه ای  (شش ماهه اول سال 99)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

برنامه ۱۷۰۳۰۲۲ ( حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری دینی استانها)

1399

21174

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

17517

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

110

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

5168

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

70

 

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱) )

برنامه ۱۸۰۲۰۰۵ ( آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی)

1399

0

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

413

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

0

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

0

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

0