شفاف سازیاهداف و برنامه های توسعهعملکرد هزینه ایی سال 99

 

عملکرد هزینه ای  (شش ماهه اول سال 99)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

برنامه ۱۷۰۳۰۲۲ ( حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری دینی استانها)

1399

21174

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

17517

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

110

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

5168

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

70

 

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱) )

برنامه ۱۸۰۲۰۰۵ ( آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی)

1399

0

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

413

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

0

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

0

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

0

 

 

عملکرد هزینه ای  (شش ماهه دوم  سال 99)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

تعداد اسناد

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

1703022

1399

5728

7

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

5022

34

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

2400

9

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

4779

29

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

89

7

 

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

تعداد اسناد

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

1703007

1399

12470

6

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

7192

12

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

190

4

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

3417

8

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

0

0

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

تعداد اسناد

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

1705015

1399

140

2

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

0

0

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

0

0

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

20

1

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

0

0

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

تعداد اسناد

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

1802005

1399

1402

6

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1399

2173

6

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1399

0

0

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1399

265

6

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1399

0

0