شفاف سازیاهداف و برنامه های توسعهعملکرد هزینه ایی سال 98


عملکرد هزینه ای  سال 1398

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱)

برنامه ۱۷۰۳۰۲۲ ( حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری دینی استانها)

1398

512/060/863/30

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1398

000/000/947/27

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1398

000/000/200/3

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1398

263/244/493/12

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1398

400/765/107/1

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱) )

رنامه ۱۸۰۲۰۰۵ ( آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی)

1398

0

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1398

000/000/775/1

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1398

000/000/150

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1398

0

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1398

000/000/50

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱) )

برنامه ۱۷۰۳۰۰۷ (توسعه نشرو ترویج کتابخوانی) )

1398

0

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1398

000/000/989/1

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1398

000/000/150

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1398

0

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1398

000/000/80

 

ردیف

عملکرد فصول

برنامه

سال

مبلغ ریال

1

جبران خدمات کارکنان ( فصل۱) )

برنامه 1705015  حمایت و ارتقای مطبوعات) )

1398

0

2

استفاده از کالاها و خدمات(فصل ۲

1398

224/696/342/1

3

کمک های بلاعوض (فصل ۵ (

1398

000/000/500

4

رفاه اجتماعی (فصل ۶ (

1398

0

5

سایر هزینه ها (فصل ۷)

1398

000/000/40