شفاف سازینظریه های حقوقینظریه مشورتی و قوانین استفساریه

ردیف

عنوان

نوع

مرجع صادر کننده

دریافت فایل

1

قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد

قانون استفساریه

مجلس شورای اسلامی

دریافت فایل              

2

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی و قانون مطبوعات

قانون استفساریه

مجلس شورای اسلامی

دریافت فایل