شفاف سازینظریه های حقوقیآراء دیوان عدالت اداری


ردیف

شاکی

مشتکی عنه

خواسته

تاریخ

مرجع صادر کننده نظریه

پیوست          

1

سازمان بازرسی کل کشور

-

ابطال بند 6 دستورالعمل واگذاری مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1398

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

دریافت فایل

2

آقای حامد دهقان

1-قوه قضایه2-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3-وزارت دادگستری

ابطال نامه شماره 24-26-88-1394/10/5 رئیس مرکز رسانه قوه قضایه

1396

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت فایل

3

حزب مردم ساوه فاطمه مجابی

 

ابطال مواردی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات84

1384

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت فایل