ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ تفاهم نامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل تفاهم نامه

1

مشارکت دراجرای فعالیت های فرهنگی شهرستانها(میناب یادمان شهدای هنرمند-نکوداشت مفاخرفرهنگی)(بندرلنگه جشن تئاتر-محفل انس باقرآن)(رودان جشنواره موسیقی بومی محلی-شب شعرنمازباحضورشاعران)(حاجی آبادجشنواره استانی مونولوگ)(بستک جشنواره عکس میراث همایش حجاب وعفاف)(پارسیان تجلیل ازپیشکسوتان ومفاخرشعروادب مشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب)(جاسک اجرای عموم تئاتر-فستیوال موسیقی تمبرک)(سیریک ایستگاه نقاشی موضوع امام زمان (عج)-سوگواره فرهنگی شب وشعر)(بندرخمیربرگزاری جشنواره استانی عودنوازی جشنواره تئاترخیابانی)(ابوموسی برگزاری نمایشگاه قرآن برگزاری دوره عکاسی)0بشاگردنمایشگاه عفاف وحجاب نمایشگاه کتاب وداستان نویسی)(هرمزبرگزاری دوره آموزشی بلندمدت همایش ازتجلیل فرهنگ

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

190

دریافت فایل

2

همایش سفیران ولایت

98/1/17-98/003

-

کانون فرهنگی مساجد

-

50

دریافت فایل

3

مشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها(میناب جشنواره سورسرناسهیلی)(بندرلنگه جشنواره موسیقی گوگانا)(رودان جشنواره شروه خوانی)(حاجی آبادجشنواره داستان نویسی )(بستک فیلم مستند)(پارسیان ویژبرنامه روزملی خلیج فارس نمایشگاه هنرهای تجسمی)(جاسک برگزاری دومین جشنواره منطقه ای بلوچ)(سیریک جشنواره تجسمی)(بندرخمیرنمایشگاه هنرهای تجسمی)(ابوموسی برگزاری جشنواره تجسمی)(هرمزهمایش نخبگان وجوانان فرهنگی هنری)

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

500

دریافت فایل

4

مشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها(میناب جشنواره کو کو کو)(بندرلنگه جشنواره استنداپ- جشنواره عودنوازی)(رودان جشنواره تئاترخیابانی )(حاجی آبادتجلیل ازفعالان نماز)(بستک جشنواره فیلم مستند)(پارسیانجلسات شورای فرهنگ عمومی-مراسم سنتی گرگه شو)(جاسک برگزاری نمایشگاه کتاب)(سیریک شب شعرمقاومت دوره آموزش نویسندگی)(بندرخمیربرگزاریجشن های فرهنگی واعیادملی)(ابوموسی برگزاری سه محفل انس باقرآن)0بشاگردخاطره گویی انقلاب)(هرمزجشنواره هنرهای محیطی

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

400

دریافت فایل

5

مشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها(مینابی ادمان شهدای هنرمند-نکوداشت مفاخرفرهنگی)(بندرلنگه جشن تئاتر-محفل انس باقرآن)(رودان جشنواره موسیقی بومی محلی-شب شعرنمازباحضورشاعران)(حاجی آبادجشنواره استانی مونولوگ)(بستک جشنواره عکس میراثهمایش حجاب وعفاف)(پارسیا ن تجلیل ازپیشکسوتان ومفاخرشعروادبمشارکت دربرگزارینمایشگاه کتاب)(جاسک اجرای عموم تئاتر-فستیوال موسیقیت مبرک)(سیریک ایستگاه نقاشی موضوعام امزمان (عج)-سوگواره فرهنگی شب وشعر)(بندرخمیربرگزاری جشنوارهاستانیعودنوازیجشنواره تئاترخیابانی)(ابوموسی برگزاری نمایشگاه قرآنبرگزاری دوره عکاسی)0بشاگردنمایشگاه عفاف وحجابنمایشگاه کتاب وداستان نویسی)(هرمزبرگزاری دوره آموزشی بلندمدتهمایش ازتجلیل فرهنگ وهنرجزیره

98/2/1-98/134/1

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

500

دریافت فایل

6

مشارکت دربرنامه ماه رمضان

98/1/17-98/003

کانون فرهنگی مساجد

-

90

دریافت فایل

7

برگزاری جشنواره تئاتراستانی

98/1/20

انجمن هنرهای نمایشی

-

400

دریافت فایل

8

مشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها(میناب ت استقراریک دستگاه سینماسیار)(بندرلنگه برگزاری کارگاه آموزشی-)(رودان جشنواره بومی محلی طنز)(حاجی آبادتجلیل ازپیرغلامان حسینی)(بستک همایش ازتجلیل پیشکسوتان موسیقی)(پارسیانحمایت از4اجرای نمایش عموم)(جاسکبرگزاری کارگاه آموزشی)(سیریک اجرای نمایش طنز)(بندرخمیراجرای عموم نمایش)(ابوموسی برگزاری سه محفل انس باقرآن)0بشاگردنمایشگاه عاشورایی)(هرمزجن روزملی خلیج فارس)

98/2/1-98/134/1

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

500

دریافت فایل

9

برگزاری جشنواره فتح خرمشهر

98/1/20

انجمن هنرهای نمایشی

-

20

دریافت فایل

10

مشارکت درتئاترعاشورایی

98/8/8-

موسسه فرهنگی نورالثقلین

-

250

دریافت فایل

11

نمایشگاه آثارعکاسی

98/8/12-

انجمن عکاسان

-

15

دریافت فایل

12

مشارکت دربرگزاری فعالیتهای فرهنگی جشنواره بین المللی خلیج فارس

98/2/1-98/004

-

موسسه فرهنگی وهنری تارادیس ایرانیان فردا

-

1000

دریافت فایل

13

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره مطبوعات

98/3/1-98/1701

-

موسسه فرهنگی وهنری سورسرناسهیلی

-

200

دریافت فایل

14

برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان برگزاری طرح شنبه ها باکتاب

98/1/17

-

کانون فرهنگی مساجد

-

20

دریافت فایل

15

مشارکت دربرگزاری جشنواره تئاتراستانی

98/1/17

انجمن هنرهای نمایشی

-

200

دریافت فایل

16

مشارکت وبرگزاری ترویج وتوسعه فعالیتهای نماز

98/8/25

-

موسسه نیازطلوع قشم

-

140

دریافت فایل

17

مشارکت دربرگزاری درآزمون سراسری قرآن وعترت وآموزش احکام نماز

98/8/25

-

موسسه فرهنگی عترت سرای بهشت

-

60

دریافت فایل

18

اجرای دیوارنگاری باموضوع شهدای استان هرمزگان-تولیدموشن گرافی باموضوع شهدای استان

98/2/1

-

موسسه فرهنگی وهنری تارادایس ایرانیان

-

680

دریافت فایل

19

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب

98/10/7-98/526/1

-

موسسه نورالثقلین

-

100

دریافت فایل

20

اعزام گروه هنرمندان به جشنواره

98/1/17

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

800/31

دریافت فایل

21

مشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها(میناب ت استقراریک دستگاه سینماسیار)(بندرلنگه برگزاری کارگاه آموزشی-)(رودان جشنواره بومی محلی طنز)(حاجی آبادتجلیل ازپیرغلامان حسینی)(بستک همایش ازتجلیل پیشکسوتان موسیقی)(پارسیانحمایت از4اجرای نمایش عموم)(جاسکبرگزاری کارگاه آموزشی)(سیریک اجرای نمایش طنز)(بندرخمیراجرای عموم نمایش)(ابوموسی برگزاری سه محفل انس باقرآن)0بشاگردنمایشگاه عاشورایی)(هرمزجن روزملی خلیج فارس)

98/2/1-98/134/1

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

250

دریافت فایل

22

حمایت ازرسانه های سطح استان

98/1/5-98/517/1

خانه مطبوعات

-

-

133

دریافت فایل

24

حمایت ومشارکت دربرگزاری اجرای موسیقی دردانشگاه هرمزگان

98/12/10

گروه موسیقی صدف

-

-

15

دریافت فایل

25

برگزاری نمایشگاه کتاب

98/10/7-98/526/1

-

موسسه نورالثقلین

-

100

دریافت فایل

26

برگزاری کنگره 1500شهدای هرمزگان-شب خاطره شهدا-مشارکت دربرگزاری نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس

98/7/1-98/358/1

-

موسسه فرهنگی وهنری تارادایس ایرانیان

-

300

دریافت فایل

27

قسط آخرنمایشگاه کتاب

98/10/7-98/526/1

-

موسسه نورالثقلین

-

275

دریافت فایل

28

مشارکت دراجرای فعالیت های فرهنگی شهرستانها(میناب یادمان شهدای هنرمند-نکوداشت مفاخرفرهنگی)(بندرلنگه جشن تئاتر-محفل انس باقرآن)(رودان جشنواره موسیقی بومی محلی-شب شعرنمازباحضورشاعران)(حاجی آبادجشنواره استانی مونولوگ)(بستک جشنواره عکس میراث همایش حجاب وعفاف)(پارسیان تجلیل ازپیشکسوتان ومفاخرشعروادب مشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب)(جاسک اجرای عموم تئاتر-فستیوال موسیقی تمبرک)(سیریک ایستگاه نقاشی موضوع امام زمان (عج)-سوگواره فرهنگی شب وشعر)(بندرخمیربرگزاری جشنواره استانی عودنوازی جشنواره تئاترخیابانی)(ابوموسی برگزاری نمایشگاه قرآن برگزاری دوره عکاسی)0بشاگردنمایشگاه عفاف وحجاب نمایشگاه کتاب وداستان نویسی)(هرمزبرگزاری دوره آموزشی بلندمدت همایش ازتجلیل فرهنگ وهنرجزیره)

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

200/115

دریافت فایل

29

حمایت ومشارکت دربرگزاری فعالیتهای هنری ودینی جشنواره خلیج فارس

98/2/1

-

موسسه فرهنگی وهنری سورسرناسهیلی

-

2000

دریافت فایل

30

مشارکت دربرگزاری فعالیتهای فرهنگی جشنواره بین المللی خلیج فارس

98/2/1-98/004

-

موسسه فرهنگی وهنری تارادایس ایرانیان

-

2000

دریافت فایل

31

جشنواره قصه گویی روستاوعشایر

98/12/8-98/516/1

-

کانون فرهنگی مساجد

-

100

دریافت فایل

32

مشارکت دربرگزاری آموزش آسان قرآن ونماز

98/12/1-98/593

-

موسسه شمیم وحی

-

190

دریافت فایل

34

مسابقه قرآنی مدهامتان

98/1/17

-

کانون فرهنگی مساجد

-

120

دریافت فایل

35

دوره برگزاری سفیران ولایت

98/1/17

-

کانون فرهنگی مساجد

-

30

دریافت فایل

36

مشارکت دربرگزاری کلاسهای قرآن

98/12/1

-

موسسه شمیم وحی

-

5

دریافت فایل

37

هزینه شورای فرهنگ عمومی

98/12/12-98/264/1

-

موسسه فرهنگی سفیران طلوع قشم

-

50

دریافت فایل

38

هزینه شورای فرهنگ عمومی

99/1/23

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

650

دریافت فایل

39

توسعه وترویج کتاب وکتابخوانی

98/3/1-98/198/1

انجمن نویسندگان ومولفین

-

-

25

دریافت فایل

40

توسعه وترویج کتاب وکتابخوانی

98/3/1-98/198/1

انجمن نویسندگان ومولفین

-

-

10

دریافت فایل

41

توسعه وترویج کتاب وکتابخوانی

98/3/1-98/198/1

انجمن نویسندگان ومولفین

-

-

100

دریافت فایل

42

مراسم کتاب وداستان وجشنواره چی چی کا

98/10/24-98/353/1

انجمن داستان

-

-

100

دریافت فایل

43

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب

98/11/8-98/526/1

-

موسسه نورالثقلین

-

400

دریافت فایل

44

هفته کتاب وکتابخوانی

98/12/12-

-

موسسه فرهنگی سفیران طلوع قشم

-

50

دریافت فایل

45

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب

99/1/17-98/526/1

-

موسسه نورالثقلین

-

265

دریافت فایل

46

برگزاری تئاترخیابانی

98/8/19

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

150

دریافت فایل

47

جشنواره تئاتراستانی

98/10/10

انجمن هنرهای نمایشی

-

36

دریافت فایل

48

مشارکت وحمایت دربرگزاری جشنواره نمایشی سطح استان

98/2/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

60

دریافت فایل

49

برگزاری کلاسهای نمایشی

98/11/27

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

4

دریافت فایل

50

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره مطبوعات

98/5/16-98/1701

-

موسسه سورسرنا سهیلی

-

400

دریافت فایل

51

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره مطبوعات

98/11/17-98/1701

-

موسسه سورسرنا سهیلی

-

333

دریافت فایل

52

چاپ کتاب نمایشنامه نویسی

98/2/17

انجمن هنرهای نمایشی

-

20

دریافت فایل

53

جشنواره نمایش کوتاه

98/2/28

انجمن هنرهای نمایشی

-

800/15

دریافت فایل

54

جشنواره نمایش خیابانی

98/3/8

انجمن هنرهای نمایشی

-

7

دریافت فایل

55

دوره آموزشی تئاتر

26/3/98

انجمن هنرهای نمایشی

-

30

دریافت فایل

56

کنگره امام سجاد(ع)

27/6 /98

-

کانون فرهنگی مساجد

200

دریافت فایل

57

برگزاری مراسم روزهنرهای نمایشی

98/4/30

انجمن هنرهای نمایشی

-

60

دریافت فایل

58

98/5/6

-

موسسه رهپویان جوان جی

310

دریافت فایل

59

کنگره امام سجاد(ع)

98/5/16

-

کانون فرهنگی مساجد

40

دریافت فایل

60

کنگره امام سجاد(ع)

98/5/22

-

کانون فرهنگی مساجد

20

دریافت فایل

61

آثارهنری هنرمندان استان

98/5/14

انجمن خوشنویسان

-

20

دریافت فایل

62

جشنواره موسیقی شرجی

98/5/20

انجمن موسیقی

-

20

دریافت فایل

65

مشارکت دربرگزاری کارگاه آموزشی تربیت نمازوقرآن کودک ونوجوان

98/5/20

موسسه آوای امید میناب

-

35

66

بازبینی وبازخئانی متون نمایشی (300اثر)

98/2/15

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

250

67

جشنواره تئاترخیابانی

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

20

68

اجرای عموم 70نمایش صحنه ای

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

15

69

چاپ کتابچه تاریخ تئاتراستان

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

120

70

جشنواره تئاترفی البداعه ومونولوگ

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

50

71

راه اندازی آرشیولباس

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

20

72

جشنواره تئاترفی البداعه ومونولوگ

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

20

73

دوره آموزش تخصصی تئاتر

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

20

74

جشنواره نمایشگاه هفته دفاغ مقدس

98/8/14

-

-

حبیب الله ناصری

25

75

جشنواره تئاتراستانی

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

150

76

شرکت درفستیوال موسیقی

98/7/21

-

مهدی نظری

10

77

جشنواره تئاتراستانی

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

300

78

)(ابوموسی برگزاری نمایشگاه قرآن برگزاری دوره عکاسی)0بشاگردنمایشگاه عفاف وحجاب نمایشگاه کتاب وداستان نویسی)(هرمزبرگزاری دوره آموزشی بلندمدت همایش ازتجلیل فرهنگ وهنرجزیره)

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

500

79

جشنواره تئاترمعلولین خلیج فارس

98/9/26

-

-

ندااصل علوان

10

80

-

-

-

300

81

جشنواره تئاترفی البداعه ومونولوگ

98/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

200/37

82

همایش حجاب وعفاف)(پارسیان تجلیل ازپیشکسوتان ومفاخرشعروادب مشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب)(جاسک اجرای عموم تئاتر-فستیوال موسیقی تمبرک)(سیریک ایستگاه نقاشی موضوع امام زمان (عج)-سوگواره فرهنگی شب وشعر)(بندرخمیربرگزاری جشنواره استانی عودنوازی جشنواره تئاترخیابانی)(

98/2/1-98/134/1

-

موسسه فرهنگی وهنری رهپویان جوان جی

-

350

83

مشارکت وحمایت اازجشنواره هنرهای معاصرسیریک

98/9/17

موسسه گالری مرداد

100

84

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب

98/11/3-98/526/1

موسسه نورالثقلین

50

84

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه کتاب

98/11/3-98/526/1

موسسه نورالثقلین

150