فرم کمک های ابلاغی استان و شهرستان (شش ماهه اول سال 99)

 

ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ تفاهم نامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل تفاهم نامه

1

حمایت و مشارکت دربرگزاری  دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) 

99/5/1

 

کانون مساجد

 

150

دریافت فایل

2

مشارکت و حمایت از تولیدفیلم مستند(ممتد)

 

99/4/1

انجمن سینمای جوان

 

 

10

دریافت فایل

3

برگزاری هفتمین جشن عکس هرمزگان  به صورت مجازی

 

99/3/1

انجمن عکاسان

 

 

55

دریافت فایل

4

برگزاری جشنواره تئاترمونولوگ بااولویت کرونا

 

99/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

 

 

70

دریافت فایل

 

 

                                                                                                    فرم کمک های ابلاغی استان( شش ماهه دوم  سال 99)

ردیف

عنوان تفاهم نامه

شماره تفاهم نامه /تاریخ تفاهم نامه

شماره برنامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل

1

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره تئاترمونولوک باالویت کرونا

99001/17/

1/2/99

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

70

 

2

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره عکس هرمزگان

1/31/99

1/3/99

1703058

انجمن عکاسان

-

-

55

 

3

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت وجشنواره شعررازهای ارغوانی

1/71/99

3/7/99

1703058

سازمان بسیج هنرمندان

-

-

50

 

4

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزشی کارآفرینی ویژه فعالان روستا وعشایر

007/99

1/2/99

1703058

کانون مساجد

-

-

300

 

5

حمایت ومشارکت دربرگزاری روزخبرنگار

1/29/99

4/5/99

1705015

خانه مطبوعات

-

-

308

 

6

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزشی کارآفرینی ویژه فعالان روستا وعشایر

007/99

1/2/99

1703058

کانون مساجد

-

-

80

 

7

حمایت ومشارکت دربرگزاری تولیدفیلم انجیرهای معابد

1/27/99

1/7/99

1703058

انجمن سینمای جوان

-

-

10

 

8

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره نمایشی سطح استان

002/99

1/2/99

1703058

-

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

1000

 

9

حمایت ومشارکت دربرگزاری دهمین کنگره امام سجاد(ع)

1/301/99

1/5/99

1703058

کانون مساجد

-

-

50

 

10

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره تئاتراستانی

003/99

1/6/99

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

700

 

11

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره تئاتراستانی

003/99

1/6/99

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

100

 

12

حمایت ومشارکت دربرگزاری هفته کتاب وکتابخوانی

125/99

21/8/99

1703001

انجمن نویسندگان ومولفین

-

-

250

 

13

مشارکت وحمایت ازبرگزاری توسعه ، نشروترویج کتابخوانی

008/99

1/9/99

1703058

 

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

 

150

 

14

حمایت ومشارکت دربرگزاری شورای فرهنگ عمومی

008/99

1/9/99

1703037

-

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

-

500

 

15

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره نمایشی سطح استان

002/99

1/2/99

1703058

-

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

1723

 

16

مشارکت دربرگزاری برنامه های موضوعی اقامه نماز، جشنواره نمازونیایش

008/99

1/9/99

1703001

-

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

 

100

 

17

حمایت ومشارکت دربرگزاری برنامه فعالیتهای قرآن ، عترت ونماز

168/99

1/10/99

1703058

-

موسسه فرهنگی شهیدعبدالکریمی

-

150

 

18

حمایت ومشارکت دربرگزاری شورای فرهنگ عمومی

0011/99

1/10/99

1703037

 

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

500.

 

19

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره مطبوعات وروزخبرنگار

0010/99

10/10/99

1705015

خانه مطبوعات

-

-

100

 

20

مشارکت و حمایت از برگزاری ساخت مستندروستای فرهنگی برتر

 

1/171/99

1/10/99

1703058

 

موسسه فرهنگی نیازطلوع قشم

-

250

 

21

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایش تی توک

970/99

1/10/99

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

10

 

22

حمایت ومشارکت دربرگزاری هشتیمن جشن عکس هرمزگان

253/99

5/12/99

1703058

انجمن عکاسان

-

-

80

 

23

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره موسیقی بانوان

970/99

1/10/99

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

15

 

24

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزش کارآفرینی

007/99

1/2/99

1703058

کانون مساجد

-

-

400

 

25

حمایت ومشارکت دربرگزاری تولیدفیلم

1/27/99

1/7/99

1703058

انجمن سینمای جوان

-

-

10

 

26

حمایت ومشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها

002/99

1/2/99

1703058

 

موسسه سورسرنا سهیلی -

 

620/836

 

27

مشارکت و حمایت از تولیدفیلم مستند(ممتد) مشارکت وحمایت ازانجام امورفرهنگی

 

1/27/99

1/4/99

1703058

انجمن سینمای جوان

 

 

500/10

 

28

حمایت ومشارکت دراجرای جشنواره خلیج فارس

1/182/99

1/11/99

1703058

 

موسسه سورسرنا سهیلی -

 

349/2

 

29

حمایت ومشارکت دراجرای جشنواره خلیج فارس

1/182/99

1/11/99

1705015

 

موسسه سورسرنا سهیلی -

 

314

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

472/10