شفاف سازیقوانین و مقررات

قوانین و مقررات فرهنگ و ارشاد اسلامیگروه امور اداری و مالی

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

بخشنامه

افزایش ضریب حقوق سال 98

8724

1398/01/31

دریافت فایل

2

قانون

قانون مدیریت خدمات کشوری

--

--

دریافت فایل

3

قانون

قانون استخدام کشوری

--

--

دریافت فایل

4

قانون

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

55588

1389/10/27

دریافت فایل

 5  دستورالعمل   دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی 99  42930  99/3/21

دریافت فایل

 6  بخشنامه    بخشنامه اعمال بیش از یک مقطع مدارک تحصیلی  99/144963
 99/4/25

دریافت فایل

 7   دستورالعمل   دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 99 192363
 99/4/22  دریافت فایل
 8  مصوبه   ضریب حقوق کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 99   3718ت57593ه  99/1/20   دریافت فایل
 9 بخشنامه   
  مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 7933
  99/1/26   دریافت فایل
 10  بخشنامه    اصلاح دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 99  144093 99/4/1  دریافت فایل

گروه امور رسانه

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

قانون

قانون جرایم رایانه ای

--

1388/11/11

--

2

قانون

ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد های فرهنگی دیجیتال

--

1389/08/03

--

3

قانون

ضوابط صدور مجوز کالاهای دیداری و شنیداری از طریق رسانه های برخط

--

1395/03/24

دریافت فایل

4

آیین نامه هیات وزیران

آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال

--

1389/08/03

--

5

قانون

قانون مطبوعات

--

1379/01/30

--

6

دستورالعمل

شیوه نامه ستاد مبارزه با تهیه،نشر،توزیع و عرضه بازیهای غیرمجاز رایانه ای

--

1394/05/04

--

7

آیین نامه هیات وزیران

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

2

1395/01/10

--

8

قانون

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

ماده 10 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در خصوص کمیته تبلیغات کشور

1365/12/12

دریافت فایل

9

دستورالعمل

دستورالعمل کارگروه استانی هماهنگی،حمایت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی

124262

1398/02/22

دریافت فایل

گروه امور فرهنگی

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

آیین نامه هیات وزیران

قوانین وآیین نامه های اجرایی موسسات فرهنگی هنری

--

1399/02/22

دریافت فایل

2

صورتجلسه

تخلفات

--

1399/02/21

دریافت فایل

3

دستورالعمل

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای ئابسته

175772

1398/05/09

دریافت فایل

4

دستورالعمل

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته

134/94/128672

1394/09/22

--

5

آیین نامه هیات وزیران

آئین نامه تجدید نظر شده پروانه فعالیت نشر

95/152416

1395/05/10

--

6

دستورالعمل

معاف از مالیات انتشاراتی ها

94/17508

1394/02/07

--

7

آیین نامه هیات وزیران

رسیدگی به تخلفات ناشران

97/281033

1397/04/23

--

8

آیین نامه هیات وزیران

شیوه نامه خرید کتاب

13/95/181519

1395/07/11

--

9

دستورالعمل

مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب»

660

1389/01/24

--

10

دستورالعمل

شرایط متقاضیان تاسیس انتشارات

--

--

--

11

دستورالعمل

شرایط تاسیس انتشارات

--

--

--

12

دستورالعمل

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپچانه ها و واحدهای وابسته

175772

1398/05/09

--

13

دستورالعمل

دستوراعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته

134/94/128672

1394/09/22

--

گروه امور قرآنی

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

دستورالعمل

شیوه نامه نظارت بر عملکرد موسسات فرهنگی قرآن و عترت

--

1399/03/10

دریافت فایل

2

دستورالعمل

آیین نامه بیمه فعالان قرآنی

--

1399/03/10

--

گروه امور هنری

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

آیین نامه هیات وزیران

آئین نامه صدور پروانه اجرای نمایش

219080

1398/07/22

دریافت فایل

2

آیین نامه هیات وزیران

آیین نامه تاسیس گروه های نمایشی

94/22625

1394/06/15

دریافت فایل

3

آیین نامه هیات وزیران

آیین نامه تاسیس شعبه انجمن هنرهای نمایشی ایران

--

--

دریافت فایل

4

آیین نامه هیات وزیران

آئین نامه اجرایی مدارس

652

1379/05/20

دریافت فایل

5

بخشنامه

موسیقی

17977/92

1392/06/03

دریافت فایل

گروه طرح و برنامه وتحول اداری

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

1

مصوبه

نقشه راه اصلاح نظام اداری (برنامه اصلاح نظام اداری دوردوم)

302596

1397/06/14

دریافت فایل

2

دستورالعمل

دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1/29153

1386/10/15

دریافت فایل

3

قانون

قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افرادو موسسات غیردولتی موضوع

--

1378/08/17

دریافت فایل

4

آیین نامه هیات وزیران

آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی

35530

1385/04/07

دریافت فایل

5

قانون

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2

488/87035

1393/12/13

دریافت فایل

6

قانون

قانون اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

-

1387/04/16

دریافت فایل

گروه امور سینمایی

ردیف

قانون

عنوان

شماره

تاریخ

فایل پیوستی

 1  بخشنامه  بخشنامه تاسیس و صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
 126907  99/3/20  دریافت فایل
 2  آیین نامه
 آیین نامه ایجاد سالن های نمایش
 153720  99/12/24  دریافت فایل