آمار مراکز فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان(سال 99)

عنوان

بندرعباس

میناب

جاسک

سیریک

حاجی آباد

بندرخمیر

بندرلنگه

پارسیان

هرمز

ابوموسی

بستک

بشاگرد

رودان

قشم

کیش

تعداد موسسات قرآنی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مستقل

-

تعداد کانون تبلیغاتی

7

-

-

2

1

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

تعداد موسسات فرهنگی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد آموزشگاههای هنری

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

تعداد چاپخانه ها

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد کیوسک های مطبوعاتی

15

3

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

3

2

-

سینماهای استان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد انجمن ها ی هنری

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد انجمن ها ی فرهنگی

1

3

2

3

2

2

3

2

1

1

3

2

2

2

 

تعداد موسسات هنری (تک منظوره )

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد ناشران

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

کتابفروشی ها

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

-

تعداد موسسات سینمایی

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

·         آمار انجمن های فرهنگی فقط شهرستان ها مربوط به سال 98 می باشد .

·         آمار کیوسک های مطبوعاتی در سال 99 هیچ آماری نداشته اما این آمار ذکر شده مربوط به سال 98 می باشد اما با تغییراتی از سوی واحد مطبوعات می باشد.