آمار مراکز فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

عنوان

بندرعباس

میناب

جاسک

سیریک

حاجی آباد

بندرخمیر

بندرلنگه

پارسیان

هرمز

ابوموسی

بستک

بشاگرد

رودان

قشم

تعداد موسسات قرآنی

14

5

1

2

1

2

-

1

-

-

-

1

5

-

تعداد کانون تبلیغاتی

50

7

-

3

-

4

19

5

-

-

6

-

7

-

تعداد موسسات فرهنگی

54

2

1

-

-

1

2

1

-

-

2

-

2

-

تعداد آموزشگاههای هنری

57

4

-

-

1

1

6

-

-

-

1

-

1

-

تعداد چاپخانه ها

39

6

2

-

4

-

2

2

-

-

1

-

3

1

تعداد کیوسک های مطبوعاتی

23

1

1

-

-

-

1

-

-

 

-

-

-

-

سینماهای استان

3

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

تعداد انجمن ها ی هنری

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد انجمن ها ی فرهنگی

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد موسسات هنری (تک منظوره )

11

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

تعداد ناشران

24

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

کتابفروشی ها

29

2

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

2

-