اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ]
 
 بخش دوم : آیین نامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ]
 
 بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ومعاونین
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ]
 
 بخش چهارم مصوبات شورای عالی اداری
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۵ بهمن ۱۳۹۴ ]
 
 فصل دوم مصوبات هیئت وزیران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۵ بهمن ۱۳۹۴ ]
 
 بخش اول قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان - ۵ بهمن ۱۳۹۴ ]