پروانه نشر

صدور مجوز مرکز توزیع نشریات

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

صدور مجوز آگهی سازمان های دولتی

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

صدور مجوز طرح سر در مغازه ها و واحدهای صنفی

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب و بسته بندی

اعلام وصول کتاب

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ایی