عنوان خدمت مستقر در میز خدمت حضوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خدمت

صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

17021303000

صدور مجوز طرح تابلوی سر در مغازه ها و واحدهای صنفی

17021289102

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

۱۸۰۸۱۲۹۷۰۰۰

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

17021293100

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

17021296100

صدور مجوز مرکز تاسیس توزیع نشریات

13011293101

صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع

۱۷۰۲۱۲۸۷۱۰۵