• ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
رضا کمالی زرکانیمدیر کل
تلفن مستقیم: 07633446545
تلفن داخلی: 07633446013، داخلی 202
فکس: 07633446543
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
رضا کمالی زرکانی
علی بندرعباسی غلامیمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 07633446545
تلفن داخلی: 07633446013، داخلی 202
فکس: 07633446543
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
معاون فرهنگیمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 07633446545
تلفن داخلی: 07633446013، داخلی 202
فکس: 07633446543
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
مهدی نیرومندمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 07633446195
تلفن داخلی: 206
فکس: 07633446195
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
زینب شجاعیمسئول کارگزینی
تلفن داخلی: 07633446013،داخلی 230
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
مصیب داوریسرپرست اداره امور هنری
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 235
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
امیر غنی زادهرئیس اداره امور فرهنگی
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 218
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
خوبیار سالاریرییس اداره امور سینمایی
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 239
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
صادق ارشیامسئول امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 244
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
سمیه باوقاررئیس امور مالی
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 226
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
لیلی ذاکریمسئول بودجه
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 208
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
گوهر محمد حسینیمسئول آموزش
تلفن مستقیم: 07633446013
تلفن داخلی: 209
فکس: 07633446542
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان