• ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علیرضا درویش نژادمدیر کل
تلفن مستقیم: 07633555978
تلفن داخلی: 07633550432,3
فکس: 07633560421
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
نمایشگاه های کتاب
سعید موحدیمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 07633555978
تلفن داخلی: 07633550432,3
فکس: 07633560421
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
معاون فرهنگی
علی غلامی بندرعباسیمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 07633555978
تلفن داخلی: 07633550432,3
فکس: 07633560421
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
معاون اداری ومالی
مهدی نیرومندمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 07633555302
تلفن داخلی: 206
فکس: 07633555302
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
زینب شجاعیمسئول کارگزینی
تلفن داخلی: 230
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
رئیس اداره امور هنریرئیس اداره امور هنری
تلفن داخلی: 241
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
رئیس اداره امور فرهنگیرئیس اداره امور فرهنگی
تلفن داخلی: 218
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
خوبیار سالاریرییس اداره امور سینمایی
تلفن داخلی: 239
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
صادق ارشیامسئول امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات
تلفن داخلی: 244
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
سمیه باوقاررئیس امور مالی
تلفن داخلی: 226
فکس: 07633554888
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
لیلی ذاکریمسئول بودجه
تلفن مستقیم: 07633550432
تلفن داخلی: 208
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان
گوهر محمد حسینیمسئول آموزش
تلفن مستقیم: 07633550432
تلفن داخلی: 209
پست الکترونیکی:
آدرس: بندرعباس بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان